Jason Kam

Folius Ventures / FounderShare

Jason Kam